Du är här

Vision och värdegrund

Vår Vision

Omsorg i alla led

Vårt uppdrag

Vi ska erbjuda omsorg med hög kvalitet och skapa förutsättningar för människor med beviljad insats enligt LSS, att leva ett självständigt liv i samhället utifrån sina behov och förutsättningar.

Vår värdegrund

Omtanke – om att resurser skapas och hanteras ansvarsfullt
Mod – att trampa upp nya stigar, att stå upp för våra idéer och våga ompröva beslut
Samverkan – med brukare, medarbetare och uppdragsgivare möjliggör gemensamma mål
Olikhet – får plats, värnas om och uppmuntras
Respekt – för att vilja och förstå andras och egna behov, perspektiv och beslut
Glädje – över att förtroende inspirerar oss att se möjligheter och anta utmaningar

Vår värdegrund syftar till att vara både vägledande och styrande i våra verksamheter. Den värdegrund som finns i Lagen om stöd och service kompletteras med vår egen. En värdegrund ska för Olivia Omsorg leda till samsyn och en kultur där vårt sätt att tänka, bete oss och hur vi ser på saker och ting blir tydligt.

Varje verksamhet har en värdegrundsledare som bevakar och lyfter värdegrundsfrågor på bland annat personalmöten. De ska tillsammans med verksamhetschef och kollegor arbeta fram vad våra värdeord kännetecknar för just sin verksamhet så att den enskilde upplever goda levnadsvillkor, ett gott bemötande och insatser av god kvalitet.

Företagsfakta