Du är här

Systematiskt kvalitetsarbete

Innebörden av begreppet kvalitet är olika för olika individer. Det är naturligtvis de som bor och vistas i Olivia omsorgs verksamheter som avgör vad som är kvalitet i livet just för dem.  I Olivia omsorg arbetar vi därför ständigt med att inhämta individens kunskap och önskemål om sin situation och om sitt stöd.

Att följa lagar, riktlinjer och förordningar ger god kvalitet. Sverige har antagit FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vars allmänna principer vägleder oss i arbetet: Vi skall visa respekt för individens inneboende värde och frihet att fatta egna beslut, vi skall arbeta för individens inkludering i samhället samt erbjuda tillgänglig kommunikation och information.

Även Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS), som är en stark rättighetslag i Sverige, ger oss riktning i arbetet. Värdegrunden är en människosyn om allas lika värde där personer med funktionsnedsättning skall ges möjlighet att leva som andra. I detta följer det att vi respekterar individens integritet och självbestämmande, erbjuder en meningsfull fritid och tillgång till hjälpmedel.

Kvalitet som involverar alla

Inom Olivia Omsorg är alla delaktiga i kvalitetsarbetet. Hit har vi nått genom att involvera brukare, medarbetare och chefer. Det rör sig om att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor, med hälsoinspiration, med kvalitetsråd och boenderåd. Vi tar oss an eventuella fel och brister med inställningen att de hjälper oss bli bättre. Med ansvarstagande och samarbetande arbetsgrupper försäkrar vi oss om att det blir så. Centralt leds arbetet av ett stödteam, som samordnar dessa processer så att de för oss framåt. Vi står för ett starkt rättighetsperspektiv och för metoder som leder till delaktighet och jämlikhet. Det är kärnan i ett systematiskt kvalitetsarbete för oss.